Skip to content

Artikel 1- Definities

 1. Stichting Nationale Dierenzorg: Rechtspersoon, die zijn bedrijf maakt van het beschermen, huisvesten en verzorgen van gastdieren. Verder te noemen Dierenzorg.
 2. Gastdier: Het huisdier van onze klant, met betrekking waartoe de pensionovereenkomst wordt/is gesloten.
 3. Klant: De natuurlijke of rechtspersoon die met Stichting Nationale Dierenzorg een pensionovereenkomst heeft gesloten.
 4. Gastheer/vrouw: Diegene die namens Dierenzorg bevoegd is de pensionovereenkomst af te sluiten en uit te voeren
 5. Pensionovereenkomst: De overeenkomst tussen Nationale Dierenzorg en de klant, waarbij Dierenzorg zich verbindt het gastdier gedurende een bepaalde periode te
  huisvesten en te verzorgen tegen een door de klant te betalen prijs.
 6. Waarborgsom: 50% van het verschuldigde bedrag over de gereserveerde periode.
 7. Verzorging: De door Dierenzorg in het kader van de pensionovereenkomst uit te voeren werkzaamheden ten behoeve van de verzorging van het gastdier, e.e.a. als nader
  bepaald in deze algemene voorwaarden.
 8. Huisvesting: het in het kader van de pensionovereenkomst tijdelijke ter beschikking stellen van gebouwen, kennels en/of terrein ten behoeve van het verblijf en de
  verzorging van het gastdier

Artikel 2 – Inschrijving

 1. Van iedere reservering van een gastdier voor een verblijf bij Dierenzorg wordt door de
  gastheer/vrouw een reserveringsformulier opgemaakt. Bij het opmaken van dit reserveringsformulier wordt aan de klant een exemplaar van deze voorwaarden overhandigd.
  Indien het reserveringsformulier per mail aan de klant wordt toegezonden, wordt hierin verwezen naar de  algemene voorwaarden op de NDZ website.
 2. Het reserveringsformulier bevat in ieder geval de volledige naam, telefoonnummers en adres van Dierenzorg en de klant. Tevens het soort en de naam van het gastdier.
  Gewenste duur en datum van het verblijf van het gastdier bij Dierenzorg worden ook vermeld op het reserveringsformulier.
 3. De gemailde pensionbevestiging aan de klant geldt als bevestiging van de totstandkoming van de pensionovereenkomst.

Artikel 3 – Betaling

 1. De op het reserveringsformulier vermelde prijs per dag geldt per gastdier, tenzij anders aangegeven. In deze prijs zijn begrepen de kosten van verzorging, voeding (diëten
  uitgezonderd) en huisvesting van het gastdier.
 2. Dierenzorg is verplicht op een duidelijk zichtbare plaats een prijslijst op te hangen in een voor de klant toegankelijke ruimte van het pension.
 3. Betaling van hetgeen de klant op grond van de pensionovereenkomst aan Dierenzorg verschuldigd is, geschiedt bij de beëindiging van de pensionovereenkomst.
  In de vakantieperioden en indien het verblijf van het gastdier langer dan vier weken duurt, kan Dierenzorg een aanbetaling vragen van 50% van de pensionperiode.
 4. Op het moment van reserveren wordt de pensionovereenkomst opgemaakt en zodra deze per mail bestigd is, is de reservering van kracht.
 5. Bij het vervroegt afhalen van het gastdier door de klant zal Dierenzorg de resterende dagen van het overeengekomen verblijf aan de klant tegen de overeengekomen prijs per
  dag in rekening brengen.
 6. Bij het van kracht worden van de reservering wordt een plek voor het gastdier vrijgehouden tijdens de overeengekomen periode.
 7. Bij annulering 4 tot 2 weken voor de ingangsdatum berekenen wij 50% van de gereserveerde pensionperiode.
 8. Bij annulering binnen 2 weken voor de ingangsdatum berekenen wij 100% van de pensionperiode.
 9. Betaling door de klant aan Dierenzorg op de dag van ophalen, dient contant of per pin te gebeuren.
 10. In geval van niet tijdige algehele betaling door de klant is Dierenzorg gerechtigd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten aan de klant in rekening te brengen met een minimum van € 200, -.
 11. De klant kan (tijdens de schoolvakanties – midden) kosteloos ( mits schriftelijk) annuleren / wijzigen TOT 3 MAANDEN VOOR DE INGANGSDATUM.
 12. Bij annuleren (tijdens de schoolvakanties – midden) van 12 tot 8 weken voor de ingangsdatum berekenen wij 50% van de gereserveerde pensionperiode.
 13. Bij annuleren binnen 8 weken(tijdens de schoolvakanties – midden) voor de ingangsdatum berekenen wij 100% van de pensionperiode.

Artikel 4- rechten en plichten van Stichting Nationale Dierenzorg

 1. Dierenzorg verplicht zich om op basis van de gesloten pensionovereenkomst gedurende de overeengekomen periode de overeengekomen diensten te verlenen.
 2. Dierenzorg verplicht zich tot het zorgvuldig huisvesten, voeden en verzorgen van het gastdier, dat bij haar verblijft.
 3. Dierenzorg zal zoveel mogelijk rekening houden met de redelijke wensen van de klant ten aanzien van de huisvesting en verzorging van het gastdier.
 4. Dierenzorg is gerechtigd de toegang tot Dierenzorg te weigeren aan zowel de klant als het gastdier indien de klant de afspraken betreffende de openingstijden van
  Dierenzorg en/of de door Dierenzorg en/of de wet verplicht gestelde inentingen van het gastdier niet of slechts gedeeltelijk is nagekomen.
 5. Dierenzorg mag, na consultatie van een dierenarts, het gastdier medicatie toe (laten) dienen, indien zulks naar het oordeel van Dierenzorg noodzakelijk is.
 6. Dierenzorg is bij teruggave van het gastdier aan de klant verplicht melding te maken van de door het gastdier opgelopen, dan wel bij het gastdier behandelde of vermoede
  ziekten of aandoeningen tijdens het verblijf in het pension van Dierenzorg.
 7. Indien de klant zonder bericht het gastdier niet binnen 30 dagen na beëindiging van de pensionovereenkomst bij het pension van Dierenzorg ophaalt, gaat de eigendom van
  het gastdier over naar Dierenzorg.
 8. Over de periode die het gastdier na de beëindiging van de pensionovereenkomst in het pension van Dierenzorg verblijft is de klant de overeengekomen prijs per dag aan
  Dierenzorg verschuldigd.

Artikel 5 – rechten en plichten van de klant

 1. De klant is verplicht bij aanvang van het verblijf van het gastdier alle gegevens en bescheiden aan Dierenzorg te verstrekken, welke noodzakelijk zijn voor een goede
  en verantwoorde huisvesting en verzorging van het gastdier in het pension van Dierenzorg. De klant dient een telefoonnummer achter te laten waar hij of zij bereikbaar is
  gedurende het verblijf van het gastdier bij Nationale Dierenzorg.
 2. De klant is aansprakelijk jegens Dierenzorg voor schade, die ondervonden wordt ten gevolgen van het niet verstrekken, dan wel het verstrekken van onjuiste gegevens en/of
  documenten met betrekking tot het gastdier.
 3. De klant is verantwoordelijk voor de juiste geldige vaccinaties van het gastdier voor deze wordt aangeboden aan Dierenzorg. Indien vaccinaties niet in orde zijn zal het dier niet in het pension van Dierenzorg geplaatst worden.
 4. De klant is verplicht bij de overeengekomen aanvang van het verblijf, zoals vermeld in de pensionbevestiging, de bewijzen van inenting conform de dan geldende regels bij Dierenzorg aan de balie bij Dierenzorg af te geven.
 5. Dierenzorg heeft het recht bij aanmelding dieren te weigeren, indien dierenzorg een redelijk vermoeden heeft dat een correcte verzorging niet gegarandeerd kan worden.
 6. Gastdieren dienen bij het brengen en halen te zijn aangelijnd of zich te bevinden in een deugdelijke transportbox.
 7. Honden die gebruik maken van ons uitlaatveld en/of snuffeltuin moeten volledig gevaccineerd zijn zoals omschreven bij Onze Verplichte vaccinaties op onze website. Honden zonder deze vaccinaties mogen niet op het uitlaatveld en/of in de snuffeltuin vanwege risico op besmetting.

Artikel 6 – Ziekte en/of overlijden van het gastdier

 1. In het belang van uw dier en de andere dieren neemt Dierenzorg naar eer en geweten en in samenspraak met de dierenarts de zorg van uw huisdier over in geval van ziekte
  van het gastdier of een redelijk vermoeden van ziekte. Dierenzorg zal dan indien nodig dieet of voeding veranderen en medicatie toe (laten) dienen.
 2. Indien het gastdier tijdens het verblijf in het pension van Dierenzorg onverhoopt komt te overlijden kan Dierenzorg door een onafhankelijk deskundige sectie laten
  verrichten. De kosten van de sectie komen voor rekening van Dierenzorg.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

 1. Dierenzorg is aansprakelijk voor de schade die de klant lijdt als gevolg van niet nakoming door Dierenzorg van haar verplichtingen uit de pensionovereenkomst, zulks met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden.
 2. De aansprakelijkheid van Dierenzorg voor de schade, die de klant lijdt als gevolg van niet-nakoming door Dierenzorg van haar verplichtingen uit de pensionovereenkomst
  blijft beperkt tot de schade welke aantoonbaar en een direct gevolg van de niet nakoming is. Dierenzorg is niet voor de schade aansprakelijk indien,
  a. de niet nakoming van haar verplichtingen voortvloeit uit een onvoorziene omstandigheid, die de nakoming naar redelijke maatstaven voor Dierenzorg onmogelijk dan
  wel bezwaarlijk doet zijn.
  b. de niet nakoming niet te wijten is aan Dierenzorg, dan wel krachtens Nederlandse wet of in het maatschappelijk verkeer geldende opvatting niet voor haar rekening
  komt.
 3. Onder de in artikel 7.2 genoemde onvoorziene omstandigheid worden verstaan onvoorzien omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan
  Dierenzorg gebruik wenst te maken bij de nakoming van de pensionovereenkomst.
 4. Dierenzorg is verplicht de klant, in geval van onvoorziene omstandigheden als genoemd in artikel 7.2 en 7.3 hiervan zo spoedig mogelijk in kennis te stellen.
 5. Dierenzorg is in geval van niet nakoming door haar van een of meer van haar verplichtingen uit de pensionovereenkomst in geen geval aansprakelijk te houden voor een
  groter bedrag dan € 5000,-
 6. De eigenaar van een dier is en blijft wettelijk aansprakelijk voor schade aangericht aan derden aangericht door hun dier. Dierenzorg beveelt ten sterkste een wettelijke
  aansprakelijkheidsverzekering aan voor iedere eigenaar van een dier.

Artikel 8 – Geschillen

 1. In geval van geschillen is in eerste aanleg bevoegd de rechter binnen wiens gebied Dierenzorg is gevestigd, tenzij de klant, binnen een maand nadat Dierenzorg
  schriftelijk aan de klant heeft meegedeeld het geschil voor te zullen leggen aan deze rechter, alsnog kiest voor behandeling van het geschil door de volgens de wet bevoegde
  rechter.
 2. Op de pensionovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
Back To Top
Resize text-+=
Translate »